[Raw] [TT] Đại Thế _ Nhạn Phẩm.

IMG_30751691437631

Tác phẩm: Vật thay thế _  代替.

Tác giả: Nhạn Phẩm _ 赝品.

Thể loại: hiện đại, bình phàm thụ, thế thân văn.

Độ dài: 45 chương (141 trang word) Continue reading “[Raw] [TT] Đại Thế _ Nhạn Phẩm.”