[Raw] [STV] Cưng à, chúng ta sinh em bé đi! _ Thoát Tuyến Miêu.

IMG_16762885241429

Tác phẩm: Cưng à, chúng ta sinh em bé đi! _ 亲爱的, 我们生吧 .

Tác giả: Thoát Tuyến Miêu _ 脱线猫.

Thể loại: hiện đại, ngọt, nam nam sinh tử (chính xác là, người sinh là công… OvO), HE.

Độ dài: 16 chương (23 trang word) Continue reading “[Raw] [STV] Cưng à, chúng ta sinh em bé đi! _ Thoát Tuyến Miêu.”