[Raw] [Ngược] Bạo Liệt Chi Tình _ Liễu Liễu.

1

Tác phẩm: Bạo Liệt Chi Tình _ 暴烈之情.

Tác giả: Liễu Liễu _ 了了.

Thể loại: cường cường, ngược công, ngục giam, hiện đại, HE.

Độ dài: 30 chương (85 trang word) Continue reading “[Raw] [Ngược] Bạo Liệt Chi Tình _ Liễu Liễu.”